Spravedlivé důchody i pro příští generace. Vláda schválila důchodovou reformu připravenou MPSV

Spravedlivé důchody i pro příští generace.
Foto: Freepik

Vláda schválila návrh důchodové reformy, předložený ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou. Jejím hlavním cílem je zajistit solidní důchody, vyplácené z průběžného systému nejen současným důchodcům, ale i příštím generacím.

Součástí reformy je například navázání hranice odchodu do důchodu na věk dožití, ale i celá řada dalších významných změn, které podpoří především rodiny.

„Bez důchodové reformy by hrozilo, že současný průběžný penzijní systém narazí na
nedostatek zdrojů a důchody by bylo nutné razantně snižovat. Nejde před tím strkat hlavu
do písku a balamutit veřejnost, že změny nejsou potřeba. Proto přicházíme s koncepčním
a udržitelným návrhem, který zajistí spravedlivé důchody současným seniorům, ale i jejich
dětem, vnoučatům a dalším generacím,“
zdůraznil ministr práce a sociálních věcí
Marian Jurečka (KDU-ČSL)
. Konkrétní opatření byla představena už v loňském roce.

Přehledně jsou popsána na webu MPSV podle jednotlivých cílových skupin včetně
předpokládané účinnosti.

Důchodový věk má být stanovován transparentně
Navržená úprava naváže důchodový věk na věk dožití. Cílem je, aby pro budoucí
generace byla udržována stejně dlouhá průměrná délka výplaty starobního důchodu, jako
je tomu dnes, přibližně po dobu 21,5 let. „Informace o důchodovém věku budou každému
známy při dosažení 50 let. Tedy vždy s dostatečným předstihem, aby lidé věděli, s čím
mohou počítat,“
řekl ministr Jurečka. Platí, že pro ročníky 1965 a starší se v oblasti
důchodového věku žádné úpravy nenavrhují.

Rodinný vyměřovací základ ocení výchovu dětí a péči o závislé osoby
Novinkou bude také rodinný vyměřovací základ, který ocení výchovu dětí a péči o závislé
osoby. Na pečující osobu se pro potřeby výpočtu důchodu bude po dobu péče pohlížet
tak, jako by pobírala průměrnou mzdu. Pokud bude pečující také pracovat, jeho skutečný
výdělek se k rodinnému vyměřovacímu základu přičte. Tento systém postupně nahradí
výchovné. Platí ale, že výchovné zůstane každému, komu již bylo přiznáno.

Lidé v nejnáročnějších profesích mohou odejít dříve do důchodu
Na základě odborných analýz Ministerstva zdravotnictví byl stanoven okruh osob, které
získají zvýhodnění formou snížení důchodového věku, a to na základě kategorizace rizik
podle zákona o ochraně veřejného zdraví. S účinností od 1. ledna 2025 budou nad rámec
již nyní vymezeného okruhu osob do tzv. náročných profesí doplněny:
• všechny osoby pracující na pracovištích s přítomností rizik kategorie 4,
• osoby pracující na pracovištích s výskytem vybraných rizik kategorie 3 – celková
fyzická zátěž, vibrace, zátěž teplem a zátěž chladem.

Návrh zohledňuje práce v náročné profesi v období 10 let před účinností zákona. Poté, co
zákon vejde v platnost, bude možné získat nárok na snížení důchodového věku maximálně o 15 měsíců při odpracování 2 200 směn. Snížení věku až na 30 měsíců bude možné po odpracování 4 400 směn, což odpovídá asi 20 letům práce.

Odkaz: Minimální mzda se bude… 24331

Zvýší se minimální procentní výměra všech důchodů
Reformou dojde i téměř ke zdvojnásobení minimální výše základní a procentní výměry
starobního důchodu a invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně na částku
odpovídající 20 % průměrné mzdy. U invalidního důchodu pro invaliditu druhého a prvního
stupně půjde o poměrné snížení (polovina, respektive třetina), stejně tak u pozůstalostních
důchodů (vdovské a vdovecké polovina, sirotčí 40 %).

Pracující senioři budou více zvýhodněni
Dalším opatřením je zvýhodnění práce v důchodu. „Reforma myslí i na zvýšení motivace
lidí, kteří chtějí a mohou pracovat v seniorním věku. Právě na vrcholu své kariéry mají lidé
trhu práce stále co nabídnout, zejména pak své bohaté celoživotní zkušenosti a expertízu.
Profitovat pak mohou nejen oni sami v podobě dalšího příjmu, ale také třeba samotné
firmy,“
uvedl ministr Jurečka.

Návrh předpokládá nahrazení trvalého zvyšování důchodů o malé částky snížením sazby
pojistného o 6,5 % pro všechny starobní důchodce s výdělečnou činností. V případě
OSVČ bude sníženo pojistné také o 6,5 %. Sazba pojistného placeného zaměstnavatelem
zůstane zachována.

Další úpravy směřující k udržitelnosti systému
Mezi další změny, které jsou součástí důchodové reformy, patří také poloviční krácení
procentní výměry předčasného starobního důchodu u osob, které získaly aspoň 45 let
doby pojištění. Dojde také k prodloužení lhůty pro obnovu nároku na vdovský či vdovecký
důchod. Ta bude opět činit 5 let, což umožní většímu okruhu vdov a vdovců čerpat
pozůstalostní důchod.

Od roku 2027 se také budou moci manželé nebo partneři rozhodnout, že si rozdělí
dosažené vyměřovací základy napůl za období, kdy oba pracovali s účastí na pojištění.
Při výpočtu důchodu se na ně bude v tomto období pohlížet tak, jako by měli stejný příjem.
Opatření má za cíl zajistit vyšší důchod partnerovi, který měl nižší příjem v produktivním
věku.

Do výpočtu důchodů se bude nově započítávat také úspěšně dokončené doktorské
studium, pro které bude zaveden nový typ náhradní doby pojištění.

Reformou se důchody přizpůsobí postupnému stárnutí společnosti. Od roku 2026 až do
2035 se tak bude postupně snižovat zápočet osobního vyměřovacího základu, a to na
90 % pro důchody přiznávané v roce 2035 a později. Také procento za rok pojištění se
sníží z 1,5 % na 1,45 % pro důchody přiznané v roce 2035 a později. Průměrná výše nově
přiznávaných důchodů ale i přes toto opatření stabilně poroste, za 10 let přibližně
o 10 tisíc korun.

Stále platí, že důchody pravidelně každoročně navyšujeme, a tak to i zůstane. Stejně tak
senioři vždy zůstanou chráněni proti případné vysoké inflaci. Důchody o inflaci plně
valorizujeme, jen jsme změnili systém tak, aby dostatečně podpořil i seniory s nižšími
důchody a byl hlavně udržitelný
,“ upozornil ministr Jurečka.

Zdroj: MPSV, Marian Jurečka

Další články z této rubriky

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*