CHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informační povinnost pro uživatele webu Asenior.cz

 Správce a jeho kontaktní údaje

Provozovatelem webu asenior.cz je společnost Asenior.cz, Moravské náměstí 127/3, Brno-město, 60200 Brno Ič: 05978637, která vaše osobní údaje zpracovává v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, a souvisejících předpisů, včetně českých norem o ochraně osobních údajů.

V případě, že budete s námi chtít komunikovat ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit e-mailem na info@asenior.cz

Zásady Asenior.cz pro nakládání a ochranu osobních údajů klientů

Společnost Asenior.cz, Moravské náměstí 127/3, Brno-město, 60200 Brno Ič: 05978637, nakládá v souladu s platnou legislativou jako správce s osobními údaji. Společnost Asenior.cz provozuje webový portál určený široké veřejnosti. Cílem činnosti je nabídnout uvedené cílové skupině různé možnosti trávení času, nalezení inspirace v různých oborech zájmové činnosti, zprostředkovat setkání a seznámení se s jinými čtenáři, výměnu zkušeností, poradenství, e-shop aj.

Jaké osobní údaje společnost Asenior k uvedenému účelu shromažďuje?

Společnost od svých registrovaných čtenářů (nebo také jen „subjektu údajů“) shromažďuje tyto údaje:

Údaje, které jsou nezbytné pro základní identifikaci čtenáře uváděné během registrace na Asenior – Jméno a e-mailová adresa, heslo v zašifrované podobě.  

Nad rámec základních, nezbytných údajů, odevzdává subjekt údajů dobrovolně dále tyto údaje: Adresa bydliště (kontaktní/doručovací) – zejména v případě objednávky v e-shopu, či účasti v soutěžích, profilové fotografie, pokud je umístí čtenář ke svému profilu, pohlaví, číslo telefonu (zejména u objednávek v e-shopu), věk, platební údaje (číslo platební karty), které jsou uloženy k účtu čtenáře (pouze při využívání placených služeb jako je např. objednávka kurzu či nákupu na e-shopu atd.)  

Udělením údajů od uživatele Asenior dále získá společnost Asenior dále přístup k IP adrese, souborům cookies, či jiný online identifikátor uživatele.  

Co jsou to cookies?

Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče.  Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies společnost nevyužívá pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Cookies na stránkách Asenior.cz

Cookies se rozumí malý soubor informací o uživateli webové stránky, kterým lze zjistit zájmy, obvyklé stránky, které čtenář vyhledává a umožní tak tyto informace využít pro cílenou reklamu, statistické vyhodnocení chování návštěvníků apod.

Společnost Asenior.cz informuje podle ustanovení § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, své čtenáře a uživatele stránek portálu Asenior.cz („Portál“), že služby Portálu mohou vyžadovat pro svoji správnou činnost tzv. cookies, což jsou soubory dat, které servery Portálu ukládají v prohlížeči čtenářů a návštěvníků Portálu k uchování informací o jejich nastavení v rámci služeb společnosti Asenior.cz. Bez těchto cookies nebudou služby Asenior.cz fungovat správně a nebudou si moci „zapamatovat“ žádné uživatelské nastavení a preference, například přihlášení na portál Asenior.cz, kontaktních údajů v e-shopu apod.. Pro tento účel jsou cookies využívány po celém světě a používají je dnes již prakticky všechny webové stránky.

Prostřednictvím webových služeb společnosti Asenior.cz mohou být v prohlížeči čtenářů a uživatelů stránek Portálu ukládány i cookies provozovatelů reklamních systémů za účelem remarketingu, nebo pro zobrazování reklamy, které je pro vás relevantnější.

Z jakých zdrojů společnost Asenior získává osobní údaje?

Údaje získává přímo od subjektů údajů

Proč a na základě jakého právního titulu dochází ke zpracování osobních údajů?

Na základě souhlasu subjektů údajů.

Dále společnost Asenior zpracovává osobní údaje na základě oprávněného zájmu společnosti, kterým je zpracování za účelem přímého marketingu svých služeb nebo svého zboží, kdy osobní údaje získala společnost Asenior na základě smlouvy či objednávky služeb/zboží či pro splnění uzavřené smlouvy mezi společností a subjektem údajů. Zde oprávnění společnosti Asenior k použití osobních údajů vyplývá z platné legislativy a zvláštního souhlasu není potřeba.

Dále není souhlasu potřeba, pokud se jedná o splnění povinnosti vyplývající z platných právních předpisů (povinnost poskytnout součinnost orgánům veřejné správy, Policii ČR aj.)

K jakým účelům společnost Asenior osobní údaje využívá?

Údaje od registrovaných čtenářů společnost Asenior využívá pro správu uživatelských účtů svých čtenářů, pro vylepšení poskytování služeb společnosti Asenior, dále pro marketingové účely k propagaci své činnosti, k předání informací ohledně nových obsahových prvků, o nových službách, soutěžích, k vyhodnocování, jakým způsobem jsou služby Portálu využívány, zobrazování reklam na základě zájmů čtenáře.

Údaje jsou využívány pro identifikaci ve fotosoutěžích klientů, pro označení doručovací adresy v případě odeslání výhry, za účelem identifikace v rámci chatu, k ověření věku čtenáře v návaznosti na charakter propagačních akcí (např. módní přehlídky seniorek nad 50 let). E-mailová adresa může být využita k prezentaci novinek na portálu Asenior. Údaje jsou zpracovány v rozsahu nezbytném pro účel využití v rámci uvedené činnosti společnosti Asenior a provozu Portálu.  

Kdo získává k osobním údajům přístup?

 • Osoby, prostřednictvím kterých zpracovává společnost Asenior osobní údaje, tj. dodavatel IT řešení Portálu,
 • V omezeném a nezbytně nutném rozsahu rovněž marketingová agentura, která spolupracuje s Asenior např. v oblasti prodeje reklamy či osoby, které využívá společnost k navázání obchodní spolupráce, a to spíše v rozsahu nutném posouzení cílové skupiny čtenářů Portálu, statistik návštěvnosti aj.
 • Osoby, prostřednictvím kterých společnost doručuje výhry či dárky v rámci akcí Portálu.  
 • V případě potřeby by mohly získat osobní údaje inkasní agentury pro účely vymáhání pohledávek společnosti, prozatím nebylo nutné služby žádné z nich využívat.  
 • Ostatní čtenáři, kteří budou přihlášeni na on-line veřejnému chatu, a to ovšem pouze k označení uživatele, které nemusí být specificky jménem a příjmením.
 • Poskytovatelé platebních brán, platebních karet.
 • Provozovatelé technických řešení, díky kterým společnost Asenior může zobrazovat pouze pro konkrétního uživatele Portálu relevantní obsah a reklamu.  

Za určitých, přesně definovaných, podmínek je společnost povinna některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.), soudům či orgánům veřejné správy.

Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Data jsou ukládána na zajištěný server, k zabezpečení dat jsou používány standardní technologie, systém je pravidelně kontrolován, aby nedošlo k neoprávněnému vniknutí a jsou přijímána spolupracujícím IT odborným pracovištěm taková bezpečnostní opatření, aby byly osobní údaje dostatečně zabezpečeny. Přístupy k datům jsou chráněné hesly, která jsou udělena pouze oprávněným osobám. Údaje svých čtenářů uchovává společnost Asenior pečlivě tak, aby se k nim nedostal nikdo nepovolaný.

Společnost Asenior však důrazně doporučuje svým čtenářům, aby nepoužívali maily, zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek, jelikož tyto nejsou šifrovány, k předávání citlivých údajů, jako jsou přístupová hesla k účtům a ke vstupům do systémů, která vyžadují vyšší stupeň zabezpečení.

Kde si lze zásady zpracování osobních údajů prostudovat?

Tyto zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách společnosti Asenior

Na jak dlouhou dobu je souhlas se zpracováním poskytován a jak jej lze odvolat?

Souhlas ke zpracování dat je společnosti Asenior poskytován na dobu 10 let. Souhlas je poskytován dobrovolně. Udělený souhlas může vzít subjekt údajů kdykoli odvolat, nejjednodušeji zasláním e-mailu ve znění např. „Nesouhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro marketingové účely.“ na adresu Asenior@ Asenior.cz či písemně na adresu sídla společnosti Asenior.cz, Moravské náměstí 127/3, Brno-město, 60200 Brno Ič: 05978637.

Ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech povinností společnosti Asenior ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy či z obecně závazných právních předpisů, musí společnost Asenior zpracovávat bez ohledu na udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání souhlasu.

Údaje získané v rámci registrace k určité službě společnosti Asenior, pokud je možné tuto službu využívat i bez souhlasu se zpracováním osobních údajů, pak společnost zpracovává po dobu využívání registrované služby a dále obvykle 6-12 měsíců po jejím zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh.

Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním, odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které společnost zpracovává na jiném právním základu než je souhlas uživatele Portálu.

Data obsahující osobní údaje se po dovolání souhlasu s výhradou výše uvedeného likvidují.

Jaká všechna práva má subjekt údajů (uživatel Portálu) v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Vedle práva kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním má uživatel Portálu zejména právo:

 • osobní údaje opravit či doplnit;
 • požadovat omezení zpracování;
 • vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech zejména v případě přímého marketingu, tedy v případě obdržení informace o nových službách či produktech Portálu lze další zasílání podobných nabídkových emailů prostřednictvím námitky proti dalšímu zpracovávání odmítnout a další nabídky Vám již zasílány nebudou;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Společnost Asenior je možné kdykoliv ve věci zpracování osobních údajů kontaktovat e-mailem na adrese: Asenior@asenior.cz.

V této souvislosti bude společnost požadovat prokázání totožnosti tazatele, a to v zájmu zamezení přístupu neoprávněných osob k osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace v těchto věcech monitorována.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*