Všeobecné podmínky Asenior.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Společnost Asenior.cz Asenior.cz, Moravské náměstí 127/3, Brno-město, 60200 Brno Ič: 05978637, (dále jen „Poskytovatel“), poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby, zboží, produkty, software, internetové stránky a aplikace umístěné na webovém serveru www.asenior.cz (dále jen „Služby“).
 2. Službami se rozumí veškeré aktivní součásti serveru www.asenior.cz, zejména pak vkládání vlastních příspěvků (textů), fotografií, využívání chatu, soutěží, nabídky zboží, produktů či služeb Poskytovatelem portálu či jinými Uživateli.
 3. Uživatelem se stává každá osoba, která provedla registraci prostřednictvím registračního formuláře na webovém serveru www.asenior.cz. 
 4. Vztah Poskytovatele s Uživateli shora uvedených služeb se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.  

REGISTRACE UŽIVATELE

 1. Registrace. Pro užívání Služeb je nezbytné provedení registrace. Uživatel je po registraci povinen seznámit se s těmito Všeobecnými podmínkami a vyslovuje s těmito podmínkami souhlas zahájením užívání služeb (dokončením registrace). Pokud uživatel s těmito Všeobecnými podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání služeb.
 2. Registrační formulář. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře. Registrační formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům. Registrovaná osoba přitom bere na vědomí, že se pohybuje na portále určeném aktivním seniorům.
 3. Registrační proces. Registrace se provádí na webové stránce příslušné k dané Službě, kde je přesně popsán registrační proces. Zaregistrovat se může i takový návštěvník Služby, který související stránky ani Službu nehodlá prozatím využívat.
 4. Registrační údaje. Při Registraci je Uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě, které jsou označené za povinné (dále jen „Povinné osobní údaje“). Bez poskytnutí Povinných osobních údajů není možné dokončit Registraci a Užívat Služby Poskytovatele. Ostatní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně. Poskytnuté údaje může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Dále viz Zásady www.asenior.cz s.r.o. pro nakládání a ochranu osobních údajů klientů.
 5. Vznik smluvního vztahu. Okamžikem dokončení Registrace (tj. obdržením potvrzení o úspěšném dokončení Registrace) je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito Podmínkami. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením Registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená. Tímto ujednáním není dotčena možnost vzniku smluvního vztahu faktickým zahájením užívání Služby bez předchozí registrace.
 6. Uživatelský účet. Dokončením Registrace je Uživateli založen Uživatelský účet.

PROHLÁŠENÍ UŽIVATELE

 1. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že je plně způsobilý k právním úkonům, a že veškeré údaje, které o sobě při Registraci poskytl, jsou pravdivé.
 2. Uživatel prohlašuje, že se před zahájením užívání Služeb důkladně seznámil s těmito podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.
 3. Uživatel prohlašuje, že svým jménem může uskutečnit pouze jednu registraci a využívat pro služby webového serveru www.asenior.cz pouze jednu registraci (jeden profil). Vícenásobná registrace není povolena a uživatel je srozuměn s tím, že při zjištění vícenásobných registrací budou všechny profily Poskytovatelem zrušeny.
 4. Uživatel si je vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování služeb či v případě porušení Všeobecných podmínek může ztratit dočasně či trvale přístup k obsahu portálu i ke svému účtu, přičemž Poskytoval je oprávněn zrušit Uživateli registraci.
 5. Uživatel prohlašuje, že nebude se v souvislosti s užíváním Služeb dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání, nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo služby a obsah webového serveru www.asenior.cz. nebo ostatní uživatele.
 6. Uživatel si je vědom, že v souvislosti s využíváním Služby předává Poskytovateli své texty, obrázky, videa, autorská díla či jiný Obsah Uživatele (dále jen „Předmět Licence Poskytovateli“), bezplatně, výslovně a dobrovolně tím poskytuje Poskytovateli nevýhradní licenci k níže uvedeným způsobům užití Předmětu Licence Poskytovateli a že takto poskytnutý Obsah zůstává v užívání Poskytovateli i po zrušení registrace (čtenářského profilu). Předmětem Licence Poskytovateli se rozumí dokument,text,  informace, fotograie nebo jiná data, která Uživatel odešle nebo jinak přenese prostřednictvím Služby na webové stránky jakéhokoli serveru, jehož prostřednictvím Uživatelé využívají kteroukoli Službu Poskytovatele.
 7. Uživatel si je vědom, že Poskytovatel má právo texty i fotografie před jejich vydáním upravovat, přičemž úpravou se rozumí provádět jazykové korektury a korektury obsahu tak, aby byl text po vydání srozumitelný a bezchybný a fotografie v požadovaném rozměru a úměrné kvalitě.
 8. Uživatel si je vědom, že na webový server www.asenior.cz vkládá výhradně své vlastní dílo, tedy texty a fotografie, které sám zpracoval či kterých je majitelem. Na server www.asenior.cz nesmí být vkládány texty či fotografie, jejichž autorství není možné prokázat či které jsou staženy z internetu či kopírovány z jiného zdroje bez souhlasu jejich autora.

SANKCE

 1. V případě, že Uživatel užívá kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, má Poskytovatel právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit Obsah Uživatele, nebo zrušit či zablokovat Uživatelský profil.

PROHLÁŠENÍ POSKYTOVATELE

 1. Poskytovat prohlašuje a zaručuje, že registrace na serveru www.asenior.cz je dobrovolná a bezplatná.
 2. Poskytovatel prohlašuje, že na písemnou žádost Uživatele je povinen zrušit Uživateli registraci.
 3. Poskytovatel si je vědom, že Uživatel poskytuje své dílo (texty a fotografie) veřejně ostatním Uživatelům a čtenářům serveru www.asenior.cz ve chvíli, kdy Uživatel ve svém profilu označí u svých textů či galerii fotografií možnost „Viditelnost pro všechny návštěvníky webu“.
 4. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

Zásady pro založení a využívání Klubových profilů

 1. Založit klub (Klubový profil) může každý registrovaný čtenář portálu www.asenior.cz. Uživatel je po registraci povinen seznámit se s Všeobecnými podmínkami a vyslovuje s těmito podmínkami souhlas.
 2. Správce klubu (zakladatel klubu) je zodpovědný za veškerý obsah „klubového webu“, a to i za texty a fotografie, který na web klubu vkládají jeho členové.
 3. Správce a členové Klubů jsou si vědomi, že redakce www.asenior.cz nezodpovídá za vložené texty, neupravuje jejich obsah ani neprovádí korektury textů.
 4. Správce klubu prohlašuje, že nebude se v souvislosti s užíváním Služeb dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání, nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo služby a obsah webového serveru www.asenior.cz. nebo ostatní uživatele a ručí za jednání členů jím založeného klubu.
 5. Správce a členové klubů jsou si vědomi, že v souvislosti s využíváním Služby předávají Poskytovateli (provozovateli portálu www.asenior.cz) své texty, obrázky, videa, autorská díla bezplatně, výslovně a dobrovolně tím poskytuje Poskytovateli nevýhradní licenci k níže uvedeným způsobům užití Předmětu Licence Poskytovateli.
 6. Uživatel si je vědom, že na webový server www.asenior.cz vkládá výhradně své vlastní dílo, tedy texty a fotografie, které sám zpracoval či kterých je majitelem. Na server www.asenior.cz nesmí být vkládány texty či fotografie, jejichž autorství není možné prokázat či které jsou staženy z internetu či kopírovány z jiného zdroje bez souhlasu jejich autora.
 7. V případě že Uživatel (správce nebo člen klubu) užívá kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu se výše uvedenými body a se Všeobecnými smluvními podmínkami, má Poskytovatel právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit Obsah Uživatele, nebo zrušit či zablokovat Klubový profil.

Zásady pro založení a využívání Blogů

 1. Založit Blog může každý registrovaný čtenář portálu www.asenior.cz, který se řídí Všeobecnými podmínkami a vyslovuje s těmito podmínkami souhlas.
 2. Správce Blogu je zodpovědný za veškerý obsah svého Blogu, to i za texty a fotografie, který na Blog vkládá. Správce Blogu si je zároveň vědom, že redakce www.asenior.cz nezodpovídá za vložené texty, neupravuje jejich obsah ani neprovádí korektury textů.
 3. Správce Blogu prohlašuje, že nebude se v souvislosti s užíváním Služeb dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání, nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo služby a obsah webového serveru www.asenior.cz. nebo ostatní uživatele.
 4. Správce Blogu si je vědom, že v souvislosti s využíváním Služby předávají Poskytovateli (provozovateli portálu www.asenior.cz) své texty, obrázky, videa, autorská díla bezplatně, výslovně a dobrovolně tím poskytuje Poskytovateli nevýhradní licenci k níže uvedeným způsobům užití Předmětu Licence Poskytovateli.
 5. Správce Blogu souhlasí s tím, že redakce portálu www.asenior.cz má právo zveřejnit texty z Blogů na hlavních stránkách portálu www.asenior.cz.
 6. Správce Blogu si je vědom, že na webový server www.asenior.cz vkládá výhradně své vlastní dílo, tedy texty a fotografie, které sám zpracoval či kterých je majitelem. Na server www.asenior.cz nesmí být vkládány texty či fotografie, jejichž autorství není možné prokázat či které jsou staženy z internetu či kopírovány z jiného zdroje bez souhlasu jejich autora.
 7. V případě že Správce Blogu užívá kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu se výše uvedenými body a se Všeobecnými smluvními podmínkami, má Poskytovatel právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit Obsah Uživatele, nebo zrušit či zablokovat Blog.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškerý obsah serveru www.asenior.cz je chráněn autorskými právy. Kopírování či šíření textů a fotografií je bez souhlasu redakce přísně zakázáno.
 2. Redakce si vyhrazuje právo upravit či odmítnout text autora a smazat příspěvky a komentáře, které jsou v rozporu s platnými zákony a které podněcují k násilí a nenávisti ke konkrétním lidem či skupinám obyvatelstva. Smazány budou rovněž příspěvky obsahující jakékoliv vulgarismy.
 3. Společnost www.asenior.cz si vyhrazuje právo jakkoli změnit či doplnit Všeobecné obchodní podmínky, přičemž o těchto změnách je povinna vždy informovat Uživatele či obchodní partnery. 

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*