Práva a možnosti pacienta

Pacientka v nemocnici
Foto: Pixabay.

Nikdy nevíme, kdy se ocitneme v situaci, kdy bude nezbytný pobyt v nemocnici nebo zákrok u lékaře v ordinaci. Mnoho z nás má v těchto situacích obavy, necítí se komfortně a často neví, na co všechno má vůbec právo a na co už ne. Podívali jsme se na práva pacientů trochu zblízka.

Práva pacienta jsou zakotvena v ust. § 28 zákona o zdravotních službách. Tyto služby musí být pacientovi poskytnuty na odborné úrovni a jen s jeho svobodným a informovaným souhlasem.

Přístup k pacientovi

Každý pacient má nárok na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb. Nebojte se tedy ozvat, pokud nejste spokojeni s přístupem personálu, ať už se jedná o vás samotné nebo někoho jiného, u koho jste svědkem nekalého jednání.

Zvolení poskytovatele

Ačkoliv to mnoho z nás neví, každý má právo zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení, pokud tento zákon nebo jiné právní předpisy nestanoví jinak. Takže pokud víte, že jiná nemocnice než ta, kterou máte nejblíže, by vám vyhovovala z jakéhokoli důvodu více, nebojte se jet jinam. Dnes je zvykem jezdit za specialisty přes celou republiku a vybrat si lékaře či techniku, která nám vyhovuje. Samozřejmě ale musíme počítat s větší časovou náročností.

Konzultační služby

Můžeme si vyžádat konzultace od jiného poskytovatele nebo zdravotníka, pokud nejde o neodkladnou péči. K takové konzultaci dokonce nepotřebujeme žádné doporučení, stačí se objednat s žádostí o konzultaci a přinést s sebou kopie své zdravotnické dokumentace. Pokud bychom chtěli takovou konzultaci, ale nevíme, kam se obrátit, můžeme využít pomoc zdravotní pojišťovny, která má přehled o lékařích, kteří jsou jejími smluvními partnery a kteří by mohli poskytnout kvalifikované nezávislé stanovisko k léčbě. Nebojte se konzultovat navržené postupy léčby či rehabilitace, zvlášť pokud máte jakékoliv pochybnosti. Jediné, na co je dobré se informovat předem, je fakt, jestli je konzultace zpoplatněna, nebo hrazena pojišťovnou, abyste nebyli nepříjemně překvapeni.

Seznámení s vnitřním řádem

Při nástupu do zdravotnického zařízení dostáváme k podpisu seznámení s vnitřním řádem. Nestyďte se požádat o čas k pročtení řádu zařízení lůžkové nebo jednodenní péče. Vyvarujete se tak následným nepříjemným překvapením, která mohou nastat.

Přítomnost osoby blízké

Jedno z nejdůležitějších práv pro naši psychiku. Právo na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem. Tato přítomnost se váže na jiné právní předpisy a vnitřní řády, zároveň nesmí narušit poskytnutí zdravotních služeb, zejména z důvodů provozních, hygienických nebo organizačních. O tom, zda by přítomností osoby blízké bylo poskytování zdravotních služeb narušeno, může rozhodnout ošetřující lékař nebo primář oddělení (záleží na konkrétních vnitřních řádech).

Výjimka platí u nezletilých pacientů, kteří mají právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem. Další výjimkou jsou pacienti s omezenou svéprávností.

Informovanost o ceně

Každý pacient musí být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje. V případě, že by po vás chtěl personál úhradu, o které jste nebyli předem srozuměni, částku nehraďte a obraťte se se stížností na vedení daného zařízení.

Zdravotnický pracovník a jeho údaje

Máme právo znát jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky. Nebojte se tedy ptát na to, kdo vás ošetřuje nebo je u ošetření přítomen. Taková informace může být zásadní, pokud nejsme s ošetřením či chováním spokojeni a chceme napsat stížnost, případně naopak, pokud personál chceme ocenit pochvalou jeho nadřízeným.

Odmítnutí přítomnosti osob

Můžeme dokonce odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka. Pokud je vám tedy nepříjemné mít u vyšetření či zákroku jiné osoby, než je nezbytné, jako třeba studenty, nebojte se to říct. Není neobvyklé, že pacienti žádají více soukromí, na které mají nárok.

Přijímání návštěv

Přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče můžeme s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů. Je také dobré myslet na to, že zákonný zástupce (u nezletilých nebo osob s omezenou svéprávností) není návštěva a na jeho přítomnost se vnitřní řád (ani návštěvní hodiny) nevztahuje. Stejně tak pokud máme někoho blízkého (nebo jsme my sami) v terminálním stadiu nemoci, má nárok na naši přítomnost i mimo návštěvní hodiny, a to i navzdory zákazům návštěv při epidemiích a jiných důvodech.

Duchovní péče a podpora

Ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče můžeme přijímat duchovní péči a podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo duchovních v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení jeho života nebo vážného poškození zdraví.

Prostředí péče

Posledním bodem je naše právo na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.

Za všech okolností a u všech práv doporučujeme jednat s personálem slušně, ale asertivně a stát si za svými právy. Nebojme se podávat stížnosti, ale i pochvaly, jinak se od nás zpětnou vazbu zdravotnická zařízení nedozvědí. A nezapomínejme, že psychické zdraví je stejně důležité jako to fyzické.

Zdroj: redakce – Antonie Podradská, thirdage.com

Další články z této rubriky

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*